Strona główna

Publiczne Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Chynowie jest placówk± działaj±c± od 1999 r. Pocz±tkowo placówka działała przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chynowie. W 2001 roku szkoła została przeniesiona do nowo otworzonego obiektu. W roku szkolnym 2008/2009 w gimnazjum uczy się 372 uczniów w 16 oddziałach. W obiekcie pracuje 37 pracowników dydaktycznych i 10 osób obsługi. Wysoko wykwalifikowana kadra dba o prawidłowy rozwój młodzieży gimnazjalnej. W placówce uczniowie uczą się dwóch języków obcych. Systematycznie wzrasta oferta zajęć pozalekcyjnych.
Młodzież gimnazjalna ma możliwość korzystania z wielu dodatkowych zajęć edukacyjnych i sportowych. Szkoła wydaje lokaln± gazetę "Puls Chynowa". Ostatnie lata zaowocowały współprac± z Klubem Europejskim. Do chlubnej tradycji należą coroczne obchody "Dni Patrona Szkoły". Równolegle do procesu kształcenia młodzieży szkoła prowadzi szeroką działalność wychowawczą Uczniowie systematycznie ucz± się aktywnego i odpowiedzialnego funkcjonowania w społeczeństwie. Uczniowie posiadający problemy zdrowotne, edukacyjne, materialne są objęci specjalnym programem wspierającym i integrującym z pozostał± społecznością szkoln±.
Placówka szczyci się ożywion± współprac± z szeroko pojmowanym lokalnym środowiskiem. Na uwagę zasługuje współpraca ze strukturami samorz±dowymi, licznymi placówkami gospodarczymi oraz organizacjami działaj±cymi na terenie gminy Chynów. Każdego roku szkoła wraz z urzędem gminy organizuje festyn "Dzień Chynowa" dedykowany integracji lokalnego społeczeństwa. Fundusze pozyskane z imprezy służ± wzbogaceniu bazy dydaktycznej szkoły.

Aktualności
Grono Pedagogiczne
Pobierz informację
Galeria
Osiągnięcia
Kontakt